Regulamin korzystania ze strony Mercola.com

Data wejścia w życie: 07/03/2018
Data ostatniej modyfikacji: 10/12/2018

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed korzystaniem z naszej Strony. Niniejszy Regulamin zawiera ważne informacje dotyczące praw i obowiązków Użytkownika, a także ograniczenia i wykluczenia. Korzystając z tej Strony w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Użytkownik potwierdza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Osoby, które nie akceptują niniejszego Regulaminu korzystania ze Strony, nie powinny z niej korzystać.


Zawartość Strony:

Wszelkie treści na naszej Stronie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Mercola.com dokłada wszelkich starań, aby informacje na Stronie były zawsze kompletne, dokładne i aktualne. Pomimo naszych starań informacje na naszej Stronie mogą być czasami niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Mercola.com nie gwarantuje, w jakim stopniu informacje na Stronie są kompletne, dokładne lub aktualne.

Mercola.com może w dowolnym momencie wprowadzić na Stronie zmiany dotyczące wyglądu, funkcjonalności i/lub zawartości Strony oraz może udostępniać linki do innych stron nie utrzymywanych przez Mercola.com.

Mercola.com nie reklamuje tych stron i nie odpowiada za ich zawartość. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami dotyczącymi linków do stron trzecich.

Zawartość strony może nie być dostępna poza Stanami Zjednoczonymi. Mercola.com nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, jego terytoriami, posiadłościami i protektoratami. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tej strony z innych lokalizacji, robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli są i w zakresie, w jakim obowiązują. Użytkownik wyraźnie zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub przepisów kraju, w którym mieszka.

^ Wróć do góry

Polityka wprowadzania zmian:

Na stronie Mercola.com staramy się umieszczać wyłącznie artykuły zawierające sprawdzone i jak najbardziej aktualne informacje. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd lub musimy coś wyjaśnić, skontaktuj się z nami pisząc na adres [email protected].

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, a jeśli wyjaśnienie lub korekta okażą się potrzebne, wprowadzimy te zmiany w samym artykule, a następnie poinformujemy o ich wprowadzeniu na górze strony lub pod danym artykułem. Poważne błędy zostaną zapisane jako „Aktualizacja” na górze artykułu; inne zmiany zostaną odnotowane na dole strony. Zwrócimy również uwagę, w jaki sposób te błędy zostały zauważone.

Wyjaśnimy, czy informacje zawarte w danym artykule są poprawne merytorycznie, choć mogłyby być jaśniej lub bardziej szczegółowo opisane. Dla równowagi możemy również dodać komentarze z profesjonalnych źródeł zawierających nowe informacje, które mogą kontrastować lub nie zgadzać się z tym, co zaprezentowaliśmy.

Jeśli stwierdzimy, że nie należy wprowadzać żadnych poprawek lub zmian, dodamy oświadczenie wyjaśniające obawy i powód dla którego nie wprowadziliśmy zmian. W tym czasie możemy również dodawać wyjaśnienia wraz z dowodami potwierdzającymi nasze stanowisko, co do braku zasadności wprowadzenia zmian.

Dodatkowo zapraszamy wszystkich do dyskusji w sekcji Komentarze znajdującej się na końcu każdego artykułu, gdzie można dodawać opinie, pomysły i komentarze.

^ Wróć do góry

Skąd wiadomo co jest faktem, a co opinią w artykułach publikowanych na stronie dr. Mercoli?

Łatwo stwierdzić co jest opinią, a co jest oparte na faktach, sprawdzając źródła i odniesienia, które towarzyszą każdemu artykułowi na stronie dr Mercoli.

Na przykład, informacje oparte na faktach będą poparte co najmniej jednym przypisem końcowym, a częściej wieloma przypisami. W przypadku użycia informacji ze źródła zewnętrznego, oprócz przypisów końcowych, będzie można je zidentyfikować dzięki użyciu cudzysłowu. W przypadku dłuższego fragmentu z innego źródła, będzie się on rozpoczynał od nowego akapitu, a cały cytat będzie napisany kursywą, aby czytelnik mógł łatwo zauważyć, że to zdanie innej osoby, pochodzące np. z wywiadu lub innego artykułu.

Ponadto źródła wydające opinie zostaną dokładnie zidentyfikowane – nigdy nie korzystamy z anonimowych źródeł. Dodamy również informacje biograficzne do każdego cytowanego źródła, aby dać czytelnikom wyobrażenie, jakie dana osoba ma doświadczenie w omawianym temacie.

Od czasu do czasu możemy zapraszać inne osoby do napisania artykułu wyrażającego ich punkt widzenia na dany temat. Te artykuły mogą również zawierać przypisy końcowe. Każdy z nich będzie zawierał krótką biografię i stopkę z nazwiskiem autora, aby czytelnik wiedział, kiedy mówi ktoś inny niż dr Mercola.

Ponieważ dr Mercola jest licencjonowanym specjalistą medycznym, który ma doświadczenie w leczeniu pacjentów. Wiele z naszych artykułów zawiera informacje dotyczące zdrowia, które dr Mercola zdobył w ciągu dziesięcioleci badań, a także dzięki praktyce lekarskiej podczas której leczył ponad 20 000 pacjentów w wieku powyżej 25 lat. Podczas gdy wiedza medyczna dr. Mercoli może pomóc czytelnikom w podejmowaniu pozytywnych, zmieniających życie decyzji dotyczących przejęcia kontroli nad własnym zdrowiem, te informacje są oferowane wyłącznie jako rzeczy do przemyślenia i rozważenia. Nie powinny być błędnie interpretowane jako porady lekarskie lub substytut wizyty lekarskiej mającej na celu uzyskanie porady dotyczącej indywidualnego przypadku.

^ Wróć do góry

Korzystanie ze Strony:

Cała zawartość tej Strony chroniona jest prawem autorskim, w świetle przepisów prawa Stanów Zjednoczonych. Pojedyncze artykuły ze Strony mogą być kopiowane w całości, bez specjalnej zgody, w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że skopiowana treść opatrzona zostanie pełnymi informacjami na temat praw autorskich i informacjami kontaktowymi, wraz z grafiką promocyjną oraz linkiem znajdującym się na tej stronie: https://www.mercola.com/Citations/index.htm. Będziemy wdzięczni, jeśli w miarę możliwości skopiowany artykuł będzie zawierał zachętę do subskrypcji naszego newsletteru.

Wszelkie inne materiały na Stronie, z wyjątkiem pojedynczych artykułów, nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani przekazywane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Mercola.com. Projekt naszej Strony i cała jej zawartości, tekst, grafika, informacje i inne materiały wyświetlane na Stronie lub które można pobierać, są chronione prawami autorskimi, znakiem firmowym i innymi prawami i nie mogą być wykorzystywane, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych niniejszym Regulaminem lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Mercola.com. Wszelkie nieupoważnione użycie jakichkolwiek informacji lub materiałów może naruszać prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa ochrony prywatności, prawa uczciwej reklamy oraz inne prawa i przepisy prawne.

Wszelkie materiały znajdujące się na naszej Stronie są zawsze udostępnione w celach zgodnych z prawem. Materiał publikowany na tej Stronie nie może być wykorzystywany do celów nielegalnych lub być używany lub przesyłany niezgodnie z prawem, w sposób napastliwy, zniesławiający, agresywny wobec innych, obraźliwy, szkodliwy, wulgarny, obsceniczny, zawierać groźby lub być w jakikolwiek w inny sposób nieodpowiedni oraz nie może naruszać lub potencjalnie naruszać własności intelektualnej lub innych praw jakichkolwiek osób trzecich lub naruszać przepisy federalne, stanowe lub lokalne. Poza wszelkimi środkami zaradczymi, które możemy posiadać z mocy prawa lub na zasadzie słuszności, jeśli stwierdzimy, że Użytkownik naruszył lub może naruszać powyższe zakazy, możemy podjąć wszelkie działania, które uznamy za konieczne w celu usunięcia takiego naruszania lub w celu zapobiegnięcia mu, co obejmuje także natychmiastowe usunięcie odnośnych materiałów z niniejszej Strony. Mercola.com będzie w pełni współpracować z organami ścigania, nakazami sądowymi lub wszelkimi wezwaniami lub nakazaniami ujawnienia tożsamości osób publikujących tego typu materiały.

Zamknięcie konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, między innymi z powodu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, powoduje natychmiastowym wycofaniem pozwolenia na korzystanie ze Strony, jej treści i materiałów oraz zobowiązuje Użytkownika do natychmiastowego zniszczenia wszelkich kopii treści ze Strony będących w posiadaniu Użytkownika.

^ Wróć do góry

Zawiadomienie o roszczeniach o naruszenie własności intelektualnej i upoważniony agent:

Mercola.com szanuje własność intelektualną innych osób i prosi swoich Użytkowników o to samo. Mercola.com postępuje zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), reagując na powiadomienia o domniemanym naruszeniu jej przepisów w sposób zgodny z DMCA i innymi obowiązującymi przepisami prawa. W odpowiednich okolicznościach i według uznania Mercola.com, taka reakcja może obejmować usunięcie, wyłączenie i/lub odmowę dostępu do materiałów znajdujących się na Stronie, co do których stwierdzono naruszenie. W takim przypadku Mercola.com podejmie w dobrej wierze próbę skontaktowania się z osobą, która zamieściła materiał, którego dotyczy naruszenie, tak aby osoba ta mogła złożyć roszczenie wzajemne, również zgodnie z przepisami DMCA.

Jeżeli uważasz, że Twoja praca została skopiowana na Stronie w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub naruszenie prawa własności intelektualnej, prosimy o dostarczenie agentowi ds. praw autorskich Mercola.com następujących informacji:

 • Wystarczająco szczegółowe informacje, które pomogą nam zidentyfikować materiały chronione prawem autorskim lub inną własność intelektualną, która mogła być naruszona;
 • Opis miejsca na Stronie, gdzie materiał, którego dotyczy roszczenie jest zamieszczony, z wystarczającą ilością szczegółów pozwalającą na odnalezienie go na Stronie;
 • Dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail);
 • Oświadczenie, że jesteś w dobrej wierze przekonany, że użycie materiału wskazanego powyżej nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa;
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innego prawa własności intelektualnej.

Jeśli materiał przesłany przez Ciebie na Stronę został usunięty w odpowiedzi na roszczenie dotyczące praw autorskich lub innego naruszenia praw własności intelektualnej, możesz wysłać agentowi ds. praw autorskich Mercola.com roszczenie wzajemne zawierające następujące informacje:

 • Wystarczająco szczegółowe informacje, które pomogą nam zidentyfikować materiał, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, wraz z miejscem, w którym materiał znajdował się przed jego usunięciem lub zanim dostęp do niego został wyłączony;
 • Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że masz w dobrej wierze przekonanie, że materiał został usunięty z powodu pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału;
 • Dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail);
 • Oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego odpowiedniego dla Twojego adresu zamieszkania, a jeśli Twój adres jest poza USA, jakiejkolwiek okręgu sądowego, w którym może mieścić się Mercola.com; oraz że zaakceptujesz pisma procesowe od osoby, która złożyła powiadomienie zgodnie z punktami (c) (1) (C) DMCA, jak to opisano ogólnie powyżej;
 • Twój podpis fizyczny lub elektroniczny.

^ Wróć do góry

Kontakt z agentem ds. praw autorskich strony Mercola.com:

 

ADRES POCZTOWY

Copyright Agent
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

TELEFON

Telefon: 239-599-9500
Fax: 847-985-0947

ADRES E-MAIL

[email protected]

 

Załączniki nie są akceptowane. W związku z tym, wszelkie powiadomienia o naruszeniu praw lub roszczeniu wzajemnym zgłoszone drogą elektroniczną z załącznikiem nie zostaną przyjęte i rozpatrzone.

Przed złożeniem powiadomienia o naruszeniu przepisów lub roszczenia wzajemnego, warto skontaktować się z prawnikiem w celu lepszego zrozumienia swoich praw i obowiązków wynikających z ustawy DMCA i innych obowiązujących przepisów. Powyższe wymogi dotyczące zawiadamiania mają na celu bycie zgodnymi z prawami i obowiązkami Mercola.com wynikających z ustawy DMCA, w szczególności punktu 17 U.S.C. § 512(c) i nie stanowią one ani nie zastępują porady prawnej.

^ Wróć do góry

Modyfikacje Strony:

Mercola.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zamknięcia, czasowo lub na stałe, Strony jako całości i/lub jakichkolwiek lub wszystkich jej funkcji i informacji zamieszczonych lub dostępnych za pośrednictwem jednej z jaj podstron lub całej Strony Internetowej bez uprzedniego powiadomienia. Mercola.com nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich za modyfikacje Strony oraz brak lub zaprzestanie udostępniania wyżej wspomnianych funkcji lub informacji na Stronie.

^ Wróć do góry

Własność strony i reklama

Strona Mercola.com jest własnością dr. Josepha Mercoli, nie umieszcza ani nie czerpie zysków z reklamy lub wyświetlania treści komercyjnych.

^ Wróć do góry

Informacje dotyczące zdrowia:

Informacje zawarte na Stronie są tam zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą zastępować porady udzielonej przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Nie należy używać informacji dostępnych na Stronie Mercola.com lub za pośrednictwem Strony Mercola.com (w tym informacji udzielanych przez specjalistów ds. służby zdrowia i/lub odżywiania zatrudnionych przez Mercola.com lub współpracujących z Mercola.com) do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub chorób, ani do przepisywania leków. Informacje i oświadczenia dotyczące suplementów diety nie zostały ocenione przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone.

^ Wróć do góry

Podawanie informacji i danych osobowych i/lub zamieszczanie materiałów:

Aby korzystać ze Strony, nie jest wymagane podawanie żadnych danych osobowych. Jeśli dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe, informacje te są objęte naszą Polityką Prywatności.. Mercola.com w żaden sposób nie zachęca do ujawniania danych osobowych na publicznie dostępnych częściach Strony. Mercola.com oraz jej kierownicy, urzędnicy, pracownicy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza na Stronie Internetowej. Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego, że nie może oczekiwać prywatności jakichkolwiek informacji, które dobrowolnie zamieścił na Stronie Mercola.com, oraz – w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo – zrzeka się konstytucyjnego, ustawowego lub powszechnego prawa do prywatności danych, które w innym wypadku byłyby uważane za prywatne. Mercola.com może zbierać i wykorzystywać wszelkie dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika i może łączyć ze sobą dane podane przez Użytkownika z informacjami podanymi przez inne osoby, aby zapewnić lepsze doświadczenie Użytkowników podczas korzystania ze Strony.

Poza danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika, wszelkie inne informacje, takie jak wideo, oprogramowanie, dane, teksty, zdjęcia, muzyka, dźwięk, uwagi, komentarze, sugestie, pomysły, grafika lub inne materiały, transmisje i/lub publikacje, które są zamieszczane na Stronie lub przez Stronę Mercola.com zostają uznane za niepoufne/ niezastrzeżone i stają się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wyłączną własnością Mercola.com.

Użytkownik potwierdza oryginalność wszelkich materiałów przekazywanych na Stronę Mercola.com i przyjmuje odpowiedzialność za ich poprawność, dokładność i zgodność z prawem. Decydując się dostarczyć nam swoje dane osobowe, Użytkownik zgadza się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane. Użytkownik jest odpowiedzialny za własną komunikację za pomocą Strony i za wszelkie konsekwencje wynikające z tejże komunikacji.

Mercola.com, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, jest upoważniony do wykorzystywania wszelkich przesyłanych nam informacji w dowolnym miejscu, czasie i dla jakiegokolwiek powodu, bez ograniczeń i bez kompensaty. Mercola.com może – lecz nie jest zobowiązany – monitorować lub przeglądać komunikację Użytkowników. Mercola.com nie jest zobowiązany do wykorzystywania, zwracania, sprawdzania i odpowiadania na wszelkie otrzymane od Użytkowników informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takiej komunikacji Użytkownika, niezależnie od tego, czy jest ona zgodna z prawami autorskimi, zniesławiająca, naruszająca prywatność, obsceniczna lub w inny sposób nieodpowiednia. Mercola.com zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych postów lub całej komunikacji Użytkownika zawierającej dowolny materiał, który uznamy za niewłaściwy lub niedopuszczalny, w takim przypadku również Konto Użytkownika może zostać zamknięte, a korzystanie ze Strony zablokowane.

^ Wróć do góry

Podawanie linków do Strony Mercola.com:

Tworzenie lub utrzymywanie linków na innych stronach do którejkolwiek z podstron na Stronie Mercola.com bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Uruchamianie lub wyświetlanie tej Strony – lub jakichkolwiek informacji lub materiałów wyświetlanych na niniejszej Stronie w tabelach lub za pomocą podobnych środków – na innych stronach bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Wszelkie dozwolone linki do naszej Strony muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

^ Wróć do góry

Odszkodowania:

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i nie przenosić na Mercola.com – oraz na nasze podmioty stowarzyszone (i ich franczyzobiorców i licencjobiorców), spółki zależne, urzędników, dyrektorów, pracowników, następców i cesjonariuszy – odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, żądania, spory, szkody, między innymi rozsądne opłaty adwokackie, dokonane przez jakiekolwiek osoby trzecie z powodu korzystania z naszej Strony, w wyniku powiązania Użytkownika z naszą Stroną, naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub naruszenia jakichkolwiek praw innych osób. Odszkodowanie wykracza poza postanowienia niniejszego Regulaminu.

^ Wróć do góry

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji:

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE UŻYTKOWANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST DOSTARCZANE NA ZASADACH "TAK JAK JEST" (AS-IS) ORAZ "KIEDY JEST DOSTĘPNA".

W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MERCOLA.COM, JEJ WSPÓŁPRACOWNICY I ODDZIAŁY (KOLEKTYWNIE "PARTNERZY") WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SĄ ONE JASNE, CZY DOROZUMIANE, CO OBEJMUJE, LECZ NIE OGRANICZA SIĘ DO NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. FIRMA MERCOLA.COM I JEJ PARTNERZY NIE DAJĄ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB ZDOBYTE NA NIEJ LUB PRZEZ NIĄ PORADY BĄDŹ INFORMACJE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ NIEPRZERWANE, AKTUALNE, BEZPIECZNE I BEZBŁĘDNE. MERCOLA.COM ORAZ NASI PARTNERZY NIE DAJĄ TAKŻE ŻADNEJ GWARANCJI, W SPOSÓB JASNY LUB DOROZUMIANY, CO DO EFEKTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ KORZYSTANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB CO DO INFORMACJI UZYSKANYCH NA LUB PRZEZ STRONĘ, ANI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA LUB PRZEZ TĄ STRONĘ. INFORMACJE LUB MATERIAŁY DOSTARCZANE NA LUB PRZEZ TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE I ANI MERCOLA.COM ANI JEGO PARTNERZY NIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ I NIE POCZUWAJĄ DO OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA TYCH INFORMACJI BĄDŹ MATERIAŁÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności:

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, firma Mercola.com i jej partnerzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub retorsyjne wynikające z korzystania lub z niemożności korzystania ze Strony, za informacje uzyskane na lub przez naszą Stronę, za wszelkie zakłócenia, zawieszenia lub zakończenia korzystania ze Strony, nawet jeśli Mercola.com lub jej partnerzy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, i niezależnie od tego, czy takie zakłócenia, zawieszenie lub zakończenie były uzasadnione czy nie, czy wynikły one z niestaranności lub były celowe, czy były niezamierzone lub zamierzone, co obejmuje wszelkie szkody powstałe w związku z: pobieraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych lub dostępnych na Stronie; linkami zamieszczonymi na naszej Stronie do stron internetowych osób trzecich; jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem do jakichkolwiek informacji na Stronie Internetowej i/lub zamieszczanych przez Użytkownika na lub za pośrednictwem tej Strony; wiadomościami otrzymanymi lub przekazywanymi na lub przez tę Stronę; i/lub utratą zysków, wykorzystaniem danych lub innych wartości niematerialnych.

Pobierając lub w inny sposób uzyskując jakiekolwiek materiały i/lub informacje za pośrednictwem tej Strony, Użytkownik robi to według własnego uznania i na własne ryzyko. Wyłączną odpowiedzialność za używanie lub nieużywanie takich informacji ponosi Użytkownik, co obejmuje między innymi wszelkie uszkodzenia komputera lub utratę danych wynikających z pobrania takich materiałów i/lub informacji. Mercola.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne dotyczące sprzętu lub oprogramowania; za utracone lub niedostępne połączenia sieciowe; za niekompletne, nieczytelne lub opóźnione transmisje internetowe; za obniżenie jakości usług (w tym zakłócenia typu "szumy na linii"). W żadnym wypadku Mercola.com ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z korzystania z materiałów zamieszczanych na tej Stronie. W przypadku jakiegokolwiek problemu z niniejszą Stroną lub treściami na niej zawartymi, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z niniejszej Strony.

^ Wróć do góry

Nowe wersje niniejszego Regulaminu:

Niniejszy Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie i od czasu do czasu być aktualizowany. Użytkownik powinieneś odwiedzać stronę z Regulaminem regularnie, aby zapoznać się z aktualnymi postanowieniami Regulaminu. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zastąpione uwagami prawnymi lub zasadami zamieszczanymi na poszczególnych podstronach niniejszej Strony.

^ Wróć do góry

Egzekwowanie Regulaminu/Jurysdykcja:

Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem stanu Illinois Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezależnie od wszelkich zasad kolizji prawa.

W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo, nasz brak egzekwowania któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się przez nas takiego prawa lub postanowienia. Jeśli jakikolwiek przepis niniejszego Regulaminu zostanie uznany przez właściwy sąd za nieważny, sąd powinien dążyć, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, do rozpatrzenia intencji stron dotyczących tego przepisu, a pozostałe postanowienia naszego Regulaminu pozostają w pełnej mocy. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE – NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH – WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PRZYCZYNA DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB NINIEJSZEGO REGULAMINU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDŁOŻONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO TAKIM ROSZCZENIU LUB WYSTĄPIENIU PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ULEGNĄ ONE PRZEDAWNIENIU.

^ Wróć do góry

Zakończenie korzystania ze Strony:

Użytkownik może w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, zaprzestać lub zawiesić korzystanie z niniejszej Strony, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu.

^ Wróć do góry

Ogólne:

Żadna agencja, partnerstwo, wspólne przedsięwzięcie ani zatrudnienie nie powstają na skutek tego Regulaminu, a Użytkownik w żaden sposób nie nabywa jakichkolwiek uprawnień wiążących dla Mercola.com. Brak respektowania przez którąś ze stron jakichkolwiek praw określonych w niniejszym Regulaminie nie oznacza zrzeczenia się innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu.

^ Wróć do góry

Akceptacja:

W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo, korzystanie z tej Strony lub zamawianie dowolnego produktu na Stronie Mercola.com oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby nie akceptujące niniejszego Regulaminu nie powinny korzystać z naszej Strony.

^ Wróć do góry

Dodatkowa pomoc:

Jeśli nie rozumiesz któregoś z powyższych postanowień Regulaminu lub jeśli masz pytania lub komentarze, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem:

Mercola.com Customer Service 
125 SW 3rd Place Suite 205, Cape Coral, FL 33991
[email protected] 
US: 1 (877) 985-2695 International: 1 (239) 599-9500