Mężczyźni i kobiety reagują inaczej na ten sam ból

Odczuwanie bólu

W skrócie -

  • Badanie różnic w odczuwaniu bólu w zależności od płci ma prowadzić do poprawy leczenia bólu u mężczyzn i kobiet. Dr Roger Fillingim badał to zagadnienie i odkrył, że kobiety inaczej odczuwają ból z bodźców obwodowych i centralnych
  • W badaniach z udziałem mężczyzn i kobiet narażonych na identyczne bodźce bólowe, kobiety oceniły odczucie bólu wyżej na skali bólu, co Fillingim uznaje za zgodne z danymi z innych badań. Oprócz hormonów płciowych, do innych czynników wpływających na odczuwanie bólu należą: emocje, nastawienie, wiek i wyuczona reakcja z wcześniejszych doświadczeń
  • Kobiety częściej odczuwają lęk niż mężczyźni i istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną im przepisane kombinacje leków, przed którymi przestrzegają wytyczne kliniczne. Zapewnienie psychologicznego wsparcia w przypadku lęku i depresji może ograniczyć stosowanie środków przeciwbólowych i zwiększyć poczucie kontroli u danej osoby
  • Jeśli zmagasz się z uzależnieniem od opioidów, niezwłocznie zasięgnij profesjonalnej pomocy medycznej. Jeśli masz do czynienia z jakąkolwiek przewlekłą chorobą lub bólem, zmiana stylu życia i diety może przynieść znaczące rezultaty, w tym zmniejszenie bólu. Dodatkowo rozważ naturalne, bezpieczne i skuteczne alternatywy leczenia bólu zamiast dostępnych bez recepty lub na receptę środków przeciwbólowych

Według dr. Mercoli

Nie jest tajemnicą, że mężczyźni i kobiety różnią się między sobą. Dr Diane Halpern, była prezes American Psychological Association, napisała tekst akademicki pt. „Sex Differences in Cognitive Abilities”. Bruce Goldman, pisarz naukowy ze Stanford, napisał we wstępie do pierwszego wydania:

„Wydawało mi się jasne, że wszelkie różnice w zdolnościach myślenia między płciami wynikały z praktyk socjalizacyjnych, artefaktów i błędów w badaniach oraz uprzedzeń i stereotypów... Po przejrzeniu stosu artykułów o wysokości kilku stóp oraz licznych książek i rozdziałów książek, które przewyższyły stos artykułów w czasopismach… zmieniłem zdanie”.

Naukowcy odkryli różnice strukturalne w mózgach mężczyzn i kobiet, w tym większą całkowitą objętość mózgu u mężczyzn i wyższą gęstość tkanek w lewym ciele migdałowatym, hipokampie i korze wyspowej. Dr Amber Ruigrok przeprowadziła badanie ujawniające asymetryczny wpływ płci na rozwijający się mózg. Powiedziała:

„Po raz pierwszy możemy przejrzeć obszerną literaturę i potwierdzić, że rozmiar i struktura mózgu są różne u mężczyzn i kobiet. Nie powinniśmy dłużej ignorować płci w badaniach dotyczących neurologii, szczególnie podczas badania schorzeń psychiatrycznych, które są powszechne zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet”.

Gdy naukowcy zbierają więcej informacji o konkretnych różnicach między mężczyznami i kobietami, powstaje wiele pytań. Dr Roger Fillingim z University of Florida, spędził wiele lat badając różnice w postrzeganiu bólu i jakie mogą one mieć konsekwencje dla leczenia bólu.

Kobiety odczuwają ból intensywniej niż mężczyźni

Fillingim stwierdził, że różnice w osobowości i zachowaniu związane z płcią są dość realne i mają głęboki wpływ na wiele aspektów życia i zdrowia. Różnice między płciami wpływają na sposób, w jaki mężczyźni i kobiety używają logiki i rozwiązują problemy. Nawet w spoczynku, czynności neurologiczne w ich mózgach są różne.

Jak opisano w przeglądzie literatury, Fillingim zaczął poddawać analizie obszar badań sugerujący, że istnieją różnice między płciami w reakcji na ból. Przedstawił krótki przegląd różnic płciowych w procesach biologicznych i socjologicznych oraz rolę hormonów płciowych we wpływie na wrażliwość na ból.

Zasugerował przyszłe kierunki badań, kładąc nacisk na odkrywanie mechanizmów różnic w celu wsparcia wysiłków w przepisywaniu określonych metod leczenia dla kobiet i mężczyzn. Brał udział w badaniu kontrolnym mającym na celu ocenę różnic w czuciu obwodowym i ośrodkowym u osób z objawowym zwyrodnieniem stawu kolanowego.

Zespół badawczy stwierdził, że istnieją dowody, że kobiety mają większą ogólną wrażliwość na ból niż mężczyźni. W wywiadzie dla NPR, Fillingim wyjaśnił, co skłoniło go do odkrycia różnic w postrzeganiu bólu w zależności od płci:

„Odczuwanie bólu jest znacznie większe u kobiet niż u mężczyzn, co skłoniło naukowców zajmujących się badaniem bólu, takich jak ja, do zastanowienia się, czy system postrzegania bólu jest inny u kobiet niż u mężczyzn”.

Fillingim jest obecnie dyrektorem Pain Research and Intervention Center of Excellence na Uniwersytecie Floryda. On i jego zespół rekrutują zdrowych ochotników na eksperymentalne sesje bólu, podczas których uczestnicy są narażeni na bolesne bodźce w postaci stymulacji elektrycznej, ciśnienia, ciepła lub zimna. Wolontariusze oceniają ból na standardowej skali od zera do 10.

Fillingim poinformował, że jego odkrycia są zgodne z odkryciami innych naukowców. Chociaż bodźce bólowe są takie same, kobiety zgłaszają większy ból. Fillingim uważa, że znalezienie przyczyny tej różnicy może pomóc w skuteczniejszym leczeniu bólu, co da alternatywę dla standardowej recepty na bardzo uzależniające leki opioidowe.

Na odczuwanie bólu wpływa kilka czynników

Fillingim bada kilka czynników wpływających na odczuwanie bólu, w tym hormony płciowe. Omawiając odczuwanie bólu u osób z zapaleniem stawów, naukowcy z Arthritis Foundation zwracają uwagę na czynniki wpływające na percepcję, takie jak wiek, emocje i systemy wsparcia.

U osób w podeszłym wieku obszary mózgu przetwarzające ból mogą ulec zmianie strukturalnej predysponującej osobę do zmniejszenia odczuwania bólu. Jednak ostatnie badania wykazały, że odczucie może się zwiększać lub zmniejszać w miarę starzenia się. Stan psychiczny również odgrywa istotną rolę w leczeniu bólu.

Naukowcy odkryli, że osoby z negatywnym nastawieniem lub stanem emocjonalnym mogą mieć zwiększoną intensywność bólu i słabą reakcję na kontrolę bólu. Natomiast osoby o pozytywnym nastawieniu często doświadczają lepszego klinicznego leczenia bólu za pomocą leków.

W analizie przewlekłego bólu u ludzi, naukowcy odkryli, że odczuwanie bólu jest czymś więcej niż tylko doznaniem, ponieważ często obejmuje aspekty emocjonalne, uwagę jednostki i wyuczone reakcje. Niepokój i depresja również przyczyniają się do różnic w odczuwaniu bólu.

Naukowcy odkryli, że udzielenie wsparcia psychologicznego może ograniczyć stosowanie środków przeciwbólowych i zwiększyć poczucie kontroli u danej osoby. Na postrzeganie osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu ma również wpływ ich oczekiwanie na to, co poczują i jak zareagują na leczenie.

Na podstawie wyników badania Fillingim przeprowadzonego u osób z zapaleniem kości i stawów kolanowych zespół zasugerował, że kobiety mają zwiększoną centralną wrażliwość na ból. Centralne odczucie występuje w układzie nerwowym, gdy dana osoba doświadcza przewlekłego bólu.

Ten stan ma dwie cechy obejmujące podwyższoną wrażliwość, z których jedna występuje, gdy dana osoba odczuwa ból w warunkach zwykle niebolesnych. Drugi ma miejsce, gdy coś, co jest zwykle bolesne, jest postrzegane jako bardziej bolesne. Zasadniczo centralny układ nerwowy zostaje dostosowany do trwałego stanu, który obniża próg jednostki na czynnik bólowy.

Fillingim stwierdził, że postrzeganie identycznego bodźca ostrego bólu jest większe u kobiet niż u mężczyzn i że kobiety doświadczają również zwiększonej centralnej wrażliwości na przewlekły ból.

Kobiety częściej dostają receptę na opioidy złożone

Według Harvard Health Publishing istnieją powiązania między lękiem, depresją i bólem. Związek jest szczególnie istotny u osób cierpiących na przewlekły ból. Naukowcy odkryli, że nakładanie się lęku i bólu ma coś wspólnego z mechanizmami biologicznymi oprócz czynników psychologicznych.

Kiedy lęk i ból nakładają się na siebie, leczenie może być trudne. Naukowcy odkryli, że znaczące zaburzenia nastroju widoczne przed interwencją chirurgiczną mogą przyczyniać się do rozwoju przewlekłego bólu po operacji. W jednym badaniu stwierdzono związek między lękiem a zaostrzeniem bólu związanego z hipokampem, który odgrywa istotną rolę w powstawaniu lęku.

Zaburzenia lękowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych. Według badań populacyjnych prawie 33,7% może odczuwać lęk przez całe życie. Należy zauważyć, że naukowcy konsekwentnie stwierdzają, że kobiety cierpią na zaburzenia lękowe dwa razy częściej niż mężczyźni, i że może to być związane z doświadczeniami życiowymi lub czynnikami genetycznymi i neurobiologicznymi.

Psycholog, dr Carolyn Mazure z Yale School of Medicine zauważa, że kobiety częściej cierpią na przewlekłą niepełnosprawność związaną z bólem. Połączenie większej częstości przewlekłych stanów bólowych, zaburzeń lękowych i głębszego odczuwania bólu może znacznie przyczynić się do tendencji do łącznego stosowania opioidów i benzodiazepin u kobiet.

Chociaż wytyczne kliniczne ostrzegają lekarzy przed tą kombinacją, w latach 2002–2014 odsetek osób, które otrzymywały razem opioidy i benzodiazepiny wzrósł z 6,8% do 9,6%.

Połowa z nich otrzymała oba leki od tego samego lekarza tego samego dnia; pisanie połączonych recept było częstsze u osób, które otrzymywały opioidy przez ponad 90 dni – zarówno w przypadku kobiet, jak i osób starszych.

Czy nadużywanie środków przeciwbólowych następuje szybciej?

Liczba zgonów z powodu przedawkowania syntetycznych opioidów u kobiet znacznie wzrosła w latach 1999–2017. W tym samym czasie procentowy wzrost przypadków przedawkowania tego typu leków wśród kobiet w wieku od 30 do 64 lat wyniósł 260%. Chociaż liczba zgonów wśród kobiet była niższa niż wśród mężczyzn, wydawało się, że rośnie w tym samym tempie do 2017 roku.

W analizie dużej bazy danych wniosków ubezpieczeniowych, której wyniki opublikowano w 2009 roku, naukowcy analizowali dane osób przewlekle stosujących opioidy i ich korzystanie z usług medycznych. Okazało się, że 4,56% wszystkich wniosków ubezpieczeniowych dotyczyło osób przewlekle stosujących opioidy, które stanowiły zaledwie 0,65% ogólnej populacji.

Z tej grupy, kobiety stanowiły ponad 63% i złożyły większą liczbę wniosków ubezpieczeniowych dotyczących usług medycznych. Autorzy sugerują, że opioidy były często przepisywane na zapalenie stawów i bóle głowy lub w okresie, gdy pacjenci cierpieli na współistniejące dolegliwości fizyczne, dla których opioidy były przeciwwskazane, takie jak POChP.

Inne badanie oferuje wyniki, które, jak się uważa, wskazują na zależną od płci podatność, w tym konsekwencje uzależnienia u kobiet. Celem była ocena wpływu płci na czas od regularnego stosowania substancji uzależniających do rozpoczęcia leczenia.

Naukowcy odkryli, że kobiety przeszły mniej lat regularnego stosowania opioidów, zanim zdecydowały się na leczenie; nie zauważono jednak zależnej od płci różnicy w stopniu uzależnienia od leków. Naukowcy doszli do wniosku, że może to popierać pogląd, że kobiety przechodzą przez przyspieszony postęp uzależnienia od opioidów, marihuany i alkoholu.

Badanie nie dotyczyło stopnia niepowodzenia w życiu uczestników przed podjęciem leczenia. Innymi słowy, kobiety mogły lepiej zrozumieć potrzebę leczenia niż szybszy postęp uzależnienia.

Szukaj naturalnych opcji, zanim zastosujesz opioidy

Jeśli zmagasz się z uzależnieniem od opioidów, natychmiast poszukaj profesjonalnej pomocy. Ważnym krokiem w kierunku uzdrowienia jest wprowadzenie zmian w diecie i stylu życia, które mogą przynieść znaczące rezultaty. Cztery podstawowe obszary to:

  • Eliminacja lub radykalne zmniejszenie spożycia zbóż i cukrów
  • Zwiększanie spożycia kwasów tłuszczowych omega-3 pochodzenia zwierzęcego
  • Optymalizacja poziomu witaminy D
  • Radykalne zmniejszenie spożycia przetworzonej żywności.

Każdy z powyższych kroków pomaga zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Jeśli walczysz z przewlekłym bólem, ważne jest, aby rozwiązać podstawowy problem, aby zmniejszyć dyskomfort i poprawić swoje zdrowie. Pomocne może być rozpoczęcie fizykoterapii lub wizyta u kręgarza w celu rozwiązania problemów związanych z postawą, bólem w dolnej części pleców, przewlekłymi bólami głowy lub bólem bioder i kolan.

Oprócz powyższych strategii rozważ zastosowanie Technik Emocjonalnej Wolności (EFT), które polegają na akupresurze psychologicznej w celu zoptymalizowania zdrowia emocjonalnego i fizycznego oraz leczenia. EFT są łatwe do nauczenia i mogą pomóc usunąć negatywne emocje, zmniejszyć apetyt (w tym na cukier) i zmniejszyć ból.

Jeśli zmagasz się z uzależnieniem od opioidów, EFT może również pomóc w zorganizowanym programie odtruwania. Jeśli cierpisz na przewlekły ból, wiedz, że możesz znaleźć ukojenie dzięki wielu naturalnym, bezpiecznym i skutecznym alternatywom, które możesz rozważyć, zamiast sięgać po leki przeciwbólowe dostępne bez recepty i na receptę. Ich listę znajdziesz w moim poprzednim artykule pt. „Zrozumienie epidemii opioidów”.

+ Źródła i odniesienia