Melatonina znacząco zmniejsza ryzyko zgonu z powodu COVID-19

Sprawdzone fakty
Melatonina na covid

W skrócie -

 • Chociaż jest najbardziej znana jako naturalny regulator snu, melatonina pełni również wiele innych ważnych funkcji. Wzmacnia funkcje odpornościowe, reguluje poziom aktywnego glutationu i może poprawić leczenie niektórych chorób bakteryjnych; ma właściwości przeciwdrgawkowe i przeciwekscytotoksyczne oraz jest silnym przeciwutleniaczem z rzadką zdolnością wnikania do mitochondriów
 • W przypadku infekcji wirusowych, melatonina zmniejsza nadmierną reakcję komórek gospodarza na patogen, zwiększając w ten sposób tolerancję gospodarza na wirusa. Daje to gospodarzowi czas na rozwinięcie adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej i wyeliminowanie inwazyjnego patogenu
 • Melatonina łagodzi kilka patologicznych cech infekcji COVID-19, w tym nadmierny stres oksydacyjny i stan zapalny, przesadną odpowiedź immunologiczną skutkującą burzą cytokin, ostre uszkodzenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej
 • Badanie opublikowane w październiku 2021 r. wykazało, że melatonina podawana pacjentom z ciężkim zakażeniem COVID znacznie obniża ryzyko zgonu. W grupie pacjentów objętych standardową opieką zmarło 13 z 76 pacjentów (17,1%). Dla porównania w grupie pacjentów, którzy oprócz standardowej opieki otrzymywali również melatoninę, zmarł tylko 1 z 82 pacjentów (1,2%) — zmniejszenie śmiertelności o 93%

Według dr. Mercoli

Melatonina jest hormonem syntetyzowanym w szyszynce i kilku innych narządach – tak naprawdę w mitochondriach większości komórek, w tym w ludzkich monocytach płucnych i makrofagach.

Chociaż jest najbardziej znana jako naturalny regulator snu, melatonina pełni również wiele innych ważnych funkcji. W szczególności pełni ważną rolę w profilaktyce nowotworów i może zapobiegać lub łagodzić niektóre choroby autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca typu 1.

Ma również właściwości przeciwdrgawkowe i przeciwekscytotoksyczne oraz jest silnym przeciwutleniaczem z rzadką zdolnością wnikania do mitochondriów, gdzie pomaga zapobiegać uszkodzeniom mitochondriów, zanikom energii i śmierci mitochondriów uszkodzonych przez utlenianie. Ponadto:

 • Wzmacnia funkcję odpornościową
 • Pomaga aktywować glutation (niedobór glutationu został powiązany z ciężkim przebiegiem COVID-19)
 • Może poprawić leczenie niektórych chorób bakteryjnych, w tym gruźlicy
 • Pomaga regulować ekspresję genów poprzez szereg enzymów

Melatonina odgrywa ważną rolę w leczeniu COVID-19

W ciągu ostatnich dwóch lat melatonina stała się niespodziewaną bronią przeciwko COVID-19. Wykazano, że odgrywa istotną rolę w infekcjach wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Już w czerwcu 2020 r. naukowcy sugerowali, że może to być ważny dodatek do standardowego leczenia COVID-19. Według autorów tej pracy, melatonina łagodzi kilka patologicznych cech zakażenia COVID-19, w tym:

 • Nadmierny stres oksydacyjny i stany zapalne;
 • Nadmierną odpowiedź immunologiczną skutkującą burzą cytokin;
 • Ostre uszkodzenie płuc;
 • Zespół ostrej niewydolności oddechowej.

W przeglądzie naukowym pt. „Melatonin Potentials Against Viral Infections Including COVID-19: Current Evidence and New Findings” opublikowanym w październiku 2020 r., podsumowano mechanizmy, dzięki którym melatonina może chronić i łagodzić infekcje wirusowe, takie jak zakażenie wirusem syncytialnym dróg oddechowych, wirusowe zapalenie wątroby, wirusowe zapalenie mięśnia sercowego, zakażenie wirusem Ebola, Zachodniego Nilu i dengi.

Na podstawie analizy danych postawiono hipotezę, że melatonina może zapewniać podobną ochronę przed SARS-CoV-2. Jedno z wyjaśnień skuteczności dotyczy wpływu melatoniny na kinazy aktywowane przez p21 (PAK) – rodzinę kinaz serynowych i treoninowych.

Melatonina obniża ryzyko zgonu z powodu COVID-19

W grudniu 2021 r. w Melatonin Research opublikowano komentarz badawczy omawiający badanie przeprowadzone przez Hasana i współpracowników, w którym stwierdzono, że melatonina znacząco obniża ryzyko zgonu u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID. Według autorów badania:

„W jednoośrodkowym, otwartym, randomizowanym badaniu klinicznym zaobserwowano, że leczenie melatoniną obniżyło wskaźnik śmiertelności o 93% w grupie pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 w porównaniu z grupą kontrolną.

Jest to pozornie pierwszy raport, który pokazuje tak ogromne zmniejszenie śmiertelności u osób z ciężkim zakażeniem COVID-19 za pomocą prostego leczenia. Jeśli ta obserwacja zostanie potwierdzona przez bardziej rygorystyczne badania kliniczne, melatonina może stać się ważną bronią w walce z tą pandemią”.

Komentatorzy podkreślają, że przy cenie poniżej 5 USD za opakowanie, melatonina jest opłacalnym dodatkiem do każdego protokołu leczenia. Dla porównania, przeciwciała monoklonalne Regeneron kosztują około 2100 USD za dawkę, a cena leku remdesivir wynosi 3100 USD. Melatonina nie powoduje również poważnych działań niepożądanych, dzięki czemu może być powszechnie stosowana.

W badaniu przeprowadzonym przez Hasana udział wzięło 158 hospitalizowanych pacjentów z COVID w wieku od 18 do 80 lat. U wszystkich potwierdzono ciężkie zakażanie SARS-CoV-2.

Osiemdziesięciu dwóch pacjentów zostało włączonych do ramienia otrzymującego 10 miligramów (mg) melatoniny na pół godziny przed snem przez 14 dni, oprócz standardowej opieki terapeutycznej, która obejmowała intubację tlenową, remdesiwir, lewofloksacynę (antybiotyk chroniący przed wtórnymi infekcjami bakteryjnymi), deksametazon (lek przeciwzapalny) i enoksaparynę (lek przeciwzakrzepowy).

W grupie otrzymującej tylko standardową opiekę zmarło 13 z 76 pacjentów (17,1%). Dla porównania w grupie pacjentów otrzymujących dodatkowo melatoninę zmarł tylko 1 z 82 pacjentów (1,2%), co daje zmniejszenie śmiertelności o 93% - jest to dość niezwykłe. Trzy mechanizmy działania odpowiedzialne za ten sukces wydają się być połączeniem działania przeciwutleniającego, przeciwzapalnego i immunoregulacyjnego melatoniny.

W drugim tygodniu infekcji, w czasie, gdy stan pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 może stać się krytyczny, grupa pacjentów przyjmująca melatoninę radziła sobie znacznie lepiej niż grupa leczona standardowo. Tylko u dwóch pacjentów przyjmujących melatoninę rozwinęła się sepsa, w porównaniu z ośmioma pacjentami z grupy objętej tylko standardową opieką.

Badanie przeprowadzone przez Hasana potwierdza również wyniki uzyskane z serii przypadków klinicznych opublikowanych w 2020 r., w których pacjenci z zapaleniem płuc spowodowanym COVID-19 codziennie otrzymywali 36–72 mg melatoniny dożylnie, w czterech podzielonych dawkach, jako terapię uzupełniającą do standardowego leczenia.

Wszyscy pacjenci, którym podano melatoninę, doświadczyli poprawy w ciągu czterech do pięciu dni i wszyscy przeżyli. Osoby, którym podano melatoninę, były wypisywane ze szpitala średnio po 7,3 dnia, w porównaniu do 13 dni w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali melatoniny.

W jaki sposób melatonina zapobiega posocznicy (sepsie)?

To nie pierwszy raz, kiedy melatonina została wyróżniona ze względu na jej zdolność do zapobiegania i leczenia sepsy. W artykule opublikowanym w 2010 r. w The Journal of Critical Care zauważono, że melatonina pomaga zapobiegać i łagodzić objawy wstrząsu septycznego poprzez:

 • Zmniejszenie syntezy cytokin prozapalnych
 • Zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym, endotoksemii i zmianom metabolicznym wywołanym przez lipopolisacharyd (LPS)
 • Hamowanie ekspresji genów szkodliwej formy tlenku azotu, indukowanej syntazy tlenku azotu (iNOS)
 • Zapobieganie apoptozie (śmierci komórki)

Podobnie badanie opublikowane w 2014 roku w Journal of Pineal Research wykazało, że melatonina gromadzi się w mitochondriach, a jej działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne może być przydatne w leczeniu sepsy.

Było to badanie fazy 1 obejmujące zdrowych ochotników, mające na celu ocenę tolerancji i wpływu na zdrowie melatoniny w różnych dawkach. Oceniono również wpływ melatoniny w modelu pełnej krwi ex vivo naśladującym posocznicę.

Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych dla dawek od 20 mg do 100 mg, a badanie przeprowadzone na modelu krwi ex vivo wykazało, że melatonina i jej metabolit - 6-hydroksymelatonina - „miały korzystny wpływ na wywołaną sepsą dysfunkcję mitochondriów, stres oksydacyjny i poziom cytokin…”

Melatonina działa poprzez wiele mechanizmów

Jeśli chodzi o infekcje wirusowe, melatonina nie atakuje samego wirusa. Pomaga przede wszystkim gospodarzowi, zmniejszając nadmierną reakcję komórek gospodarza na patogen, zwiększając w ten sposób tolerancję gospodarza na wirusa. Jak wyjaśniono w komentarzu opublikowanym w Melatonin Research: „Ta tolerancja daje gospodarzowi wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej i ostateczne wyeliminowanie inwazyjnych patogenów”.

Regulując reakcje immunologiczne, melatonina pomaga również zapobiegać burzy cytokin, która może prowadzić do zgonu pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Melatonina jest również znanym cytoprotektorem o właściwościach neuroprotekcyjnych, który może potencjalnie zmniejszać neurologiczne powikłania obserwowane u pacjentów zakażonych COVID-19.

Część korzyści wynikająca z przyjmowania melatoniny przez pacjentów z COVID-19 może mieć również związek z faktem, że wzmacnia ona sygnalizację witaminy D. Melatonina i witamina D synergistycznie wzmacniają funkcje mitochondriów. Mitochondria są ostatecznymi wspólnymi celami dla obu tych związków.

Napisałem wiele artykułów szczegółowo opisujących znaczenie optymalizacji poziomu witaminy D w zapobieganiu zakażeniu SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19. Dowody na to są naprawdę przytłaczające, a podnoszenie poziomu witaminy D w populacji ogólnej może być jedną z najważniejszych dostępnych strategii profilaktycznych. Melatonina pomaga również zwalczać zakażenie SARS-CoV-2 poprzez:

Działanie przeciwbakteryjnie poprzez białe krwinki zwane neutrofilami (wysoka liczba neutrofili jest wskaźnikiem infekcji)

Tłumienie stresu oksydacyjnego

Regulowanie ciśnienia krwi (czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19)

Poprawę defektów metabolicznych związanych z cukrzycą i insulinoopornością (czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19) poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna (RAS)

Ochronę mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) przed urazami i poprawę ich aktywności biologicznej. MSC łagodzą ciężkie zakażenie SARS-CoV-2

Promowanie odporności komórkowej i humoralnej

Promowanie syntezy komórek progenitorowych dla makrofagów i granulocytów, komórek NK (ang. natural killers) i limfocytów T pomocniczych, w szczególności komórek CD4+

Hamowanie inflammasomów NLRP3 — Inflammasomy są częścią naturalnej odpowiedzi immunologicznej. Po wykryciu patogenu inflamasomy są aktywowane i zaczynają uwalniać cytokiny prozapalne. Inflamasom NLRP3 został zidentyfikowany jako główna przyczyna rozwoju zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i ostrego uszkodzenia płuc, które są potencjalnymi powikłaniami zakażenia COVID-19

Melatonina zmniejsza ryzyko zakażenia SARS-Cov-2

Dane z Cleveland Clinic również wspierają zasadność stosowania melatoniny. Przeanalizowano dane pacjentów z rejestru COVID-19 w Cleveland Clinic za pomocą platformy sztucznej inteligencji zaprojektowanej do identyfikacji leków, które mogą zostać zastosowane w leczeniu tej choroby.

Identyfikując objawy kliniczne i patologie wspólne dla COVID-19 i 64 innych chorób stwierdzono, że niektóre białka związane z chorobami przewlekłymi są silnie powiązane z białkami SARS-CoV-2. Innymi słowy, wiele białek wydaje się odgrywać kluczową rolę w patologiach obserwowanych zarówno w przypadku COVID-19, jak i innych chorób przewlekłych.

Te powiązania sugerują, że leki stosowane w chorobie przewlekłej mogą zostać użyte w leczeniu COVID-19, ponieważ działają na jeden lub więcej wspólnych celów biologicznych. Melatonina wyróżniała się pod tym względem. Pacjenci, którzy stosowali melatoninę jako suplement, mieli średnio o 28% niższe ryzyko pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2. Afroamerykanie, którzy stosowali melatoninę, mieli o 52% mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa.

Niestety, w analizie brakuje dwóch kluczowych danych - zastosowanego dawkowania i długości suplementacji. Dane te nie zostały uwzględnione w rejestrze pacjentów, więc nie wiemy, jakich dawek melatoniny potrzeba ani jak długo trzeba ją przyjmować, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 do poziomu stwierdzonego w tym badaniu.

Melatonina jest integralną częścią protokołu leczenia COVID-19

Na początku 2020 r. Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) opracował protokoły profilaktyki, leczenia ambulatoryjnego i leczenia szpitalnego COVID-19 w oparciu o spostrzeżenia lekarzy z oddziałów intensywnej opieki medycznej. Jednym z nich jest dr Paul Marik - lekarz intensywnej opieki znany z opracowania ratującego życie protokołu leczenia sepsy za pomocą wlewów witaminy C.

W lutym 2020 r. dr Marik opublikował artykuł w Journal of Thoracic Disease, w którym podał naukowe uzasadnienie stosowania melatoniny w celu regulacji nierównowagi oksydacyjnej i dysfunkcji mitochondriów, które są często spotykane w posocznicy.

Następnie w maju 2020 r. opublikował artykuł w Frontiers in Medicine, w którym wraz z zespołem naukowców przedstawił algorytm stosowania melatoniny w leczeniu COVID-19. „Plejotropowe działanie melatoniny jako środka przeciwzapalnego, przeciwutleniacza i przeciwwirusowego sprawia, że jest to rozsądna terapia” – napisali autorzy atykułu.

W oparciu o znane mechanizmy działania, protokoły FLCCC zalecają zastosowanie melatoniny od samego początku, zarówno we wczesnym leczeniu, jak i leczeniu szpitalnym. Najnowsze protokoły można pobrać ze strony FLCCC.

W ramach terapii wspomagającej, FLCCC zaleca przyjmowanie 6 mg melatoniny przed snem w leczeniu wczesnego lub objawowego COVID-19 o łagodnym przebiegu. Protokół leczenia szpitalnego wymaga stosowania od 6 do 12 mg melatoniny na noc, aż do wypisu.

Pacjenci z długoterminowymi objawami COVID-19 (zespół LHCS) powinni przyjmować od 2 mg do 12 mg melatoniny na noc. Należy rozpoczynać od niskiej dawki i stopniowo ją zwiększać do dawki optymalnej w zależności od tolerancji organizmu. Jeśli sen zostanie zakłócony, należy zmniejszyć dawkę (niskie dawki melatoniny zwiększają senność, podczas gdy wyższe dawki mogą wywołać bezsenność).

Ogólne wytyczne dotyczące suplementacji melatoniny

Chociaż dawki melatoniny zalecane w przypadku profilaktyki i leczenia zakażenia COVID są znacznie wyższe niż dawki stosowane w celu poprawy jakości snu, wydaje się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia. Badania nie wykazały żadnych działań niepożądanych dla dawek od 20 mg do 100 mg.

Zakres dawek melatoniny zalecany w leczeniu COVID jest do 100 razy większy od typowej konserwatywnej dawki (0,5 mg) stosowanej w leczeniu bezsenności, ale nawet przy tak wysokich dawkach nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. Jednak rozsądne jest stosowanie tak wysokich dawek tylko przez ograniczony czas, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne.

Bez względu na to, jaką dawkę melatoniny przyjmiesz, polecam zacząć od co najwyżej 1 mg. Pamiętaj również, aby przyjmować melatoninę na noc, przed snem. Rosnący poziom melatoniny jest powodem odczuwania senności wieczorem, więc nie zaleca się przyjmowania jej rano lub w ciągu dnia, kiedy naturalny poziom tego hormonu jest (i powinien być) niski.

Ponadto najlepiej przyjmować melatoninę podjęzykowo w postaci sprayu lub tabletki podjęzykowej. Dzięki temu związek dostaje się bezpośrednio do krwiobiegu i nie musi przechodzić przez przewód pokarmowy, co przyśpiesza działanie leku.

+ Źródła i odniesienia